Pozemkové spolky

Čenkovský lesík

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Gallinago
poloha Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Čenkov: les v těsné blízkosti obce, cca 300 m SZ od jejího centra.
charakter Osamocená enkláva dříve smrkového lesa s douglaskou v těsné blízkosti obce. V ekotonech je pás smíšených dřevin. Paseky vzniklé po těžbě smrků napadených lýkožroutem smrkovým byly zalesněny vlastníky nejprve bukem a jedlí, které doporučovaly lesní hospodářské osnovy. Tyto druhy však nepřežily (uschly) kvůli nevhodným stanovištním podmínkám těchto druhů. Jedná se o kamenitý terén s mělkým půdním profilem. V roce 2016 jsme provedli zalesnění stanoviště vhodnými dřevinami. Vysázením smíšeného porostu dubu letního a borovice lesní s vtroušeným javorem klenem, javorem mléčem, lípou srdčitou a s ponecháním náletových dřevin (bříza bělokorá, jeřáb ptačí, třešeň ptačí, líska obecná) byla podpořena biodiverzita lokality. Došlo k výraznému zvýšení biodiverzity lokality tím, že namísto smrkem a douglaskou byla lokalita osázena pestřejší skladbou stanovištně vhodných druhů dřevin. Zejména duby představují dřevinu, na kterou je vázána vysoká biodiverzita bezobratlých. V této oblasti převažují smrkové monokultury, tudíž do budoucna bude mít lokalita šanci stát se významným ostrůvkem biodiverzity v jinak intenzivně obhospodařované krajině. Navazující péče bude směřovat k zajištění bohaté druhové rozmanitosti.
cílový stav Druhově pestrý lesík se stanovištně odpovídajícími původními druhy dřevin.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 6604
celkem 6604
 


Přihlásit se