Pozemkové spolky

Nový Svět

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha 5 km západně od Českého Rudolce, okr. Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
charakter Jedná se o balvanitý pahorek – bývalou obecní pastvinu o rozloze necelé 3 ha, v současnosti s řídkým porostem borovice lesní a bohatou populací jalovce obecného, vedenou převážně jako lesní pozemky. Na lokalitě Nový se kromě jalovce obecného (Juniperus communis) lze najít porosty vřesu obecného (Calluna vulgaris) a dalších suchomilných druhů pastvin. Z motýlů byl zjištěn např. perleťovec nejmenší (Boloria dia) nebo modrásek jehlicový (Polyommatus icarus). Z brouků např. střevlík carabus convexus nebo C. scheidleri.
cílový stav Naším záměrem je udržet zde prosvětlený charakter porostů s nižším zakmeněním nutný pro růst a obnovu jalovců. S ohledem na značný biologický význam této lokality máme rovněž v úmyslu požádat se souhlasem vlastníka příslušné orgány státní správy o převedení uvedených lesních pozemků do kategorie lesů zvláštního určení. Na části navazujících nelesních pozemků, které jsou dlouhodobě opuštěné a částečně zarostlé náletovými dřevinami, chceme rovněž po odstranění vybrané části náletu obnovit extenzivní oplůtkovou pastvu ovcí, která přispěje k celkovému zvýšení biologické diverzity celé lokality.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 27191
celkem 27191
 


Přihlásit se