Pozemkové spolky

PP Rybníky v Pouštích

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha Lokalitu představují čtyři lesní rybníky na Loveckém potoce a jeho přítocích východně od hájovny Pouště, asi 4 km východně od Třeště, v nadmořské výšce 599 až 642 m.
charakter Lokalita je tvořena fragmenty vlhkých luk a pramenišť v EVL Rybníky v Pouštích.Kromě výskytu evropsky významných druhů puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) a kuňky ohnivé (Bombina bombina) je území významné společenstvy ponořených vodních rostlin, litorální vegetací, navazujícími rašelinnými a pcháčovými loukami s výskytem celé řady vzácných druhů. Mezi rybníky jsou místy vyvinuté pěkné porosty jasanovo-olšových luhů. V minulosti zde byl zjištěn výskyt rosnatky okrouhlolisté a dalších významných druhů rašelinných luk a pramenišť.
cílový stav V důsledku zarůstání náletem došlo ke zhoršení stavu lokality, přesto zde dosud přežívají zbytkové populace ohrožených druhů jako je např. ostřice davallova nebo prstnatec májový. Na lokalitě proběhlo vyřezání části náletu a obnova prameniště, na zbytcích vlhkých luk bylo obnoveno kosení. Do budoucna bude péče rozšiřována i na navazující plochy zachovalých vlhkých luk ve výtopě rybníka.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 54472
celkem 54472
 


Přihlásit se