Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Čertoryje

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ZO ČSOP Bílé Karpaty
právní forma pobočný spolek
47895497
statutární zástupce RNDr. Ivana Jongepierová
adresa sídla Bartolomějské nám. 47, VESELÍ NAD MORAVOU, 69801
přijetí standartů Ne
datum akreditace 1999

Oficiální kontakty spolku:

adresa nám. Bartolomějské 47, Veselí nad Moravou, 698 01
telefon 518326470
email csop@bilekarpaty.cz
web http://csop.bilekarpaty.cz/

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Čertoryje nejrozsáhlejší komplex květnatých bělokarpatských luk s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených rostlin a živočichů 2,5 km JV obce Kněždub
Dobré hory Jedná se o bývalé sady, nyní zarostlé náletovými dřevinami a keři. Tato lokalita má velký potenciál, že se na ni - po jejím vyčištění a pravidelné údržbě - znovu objeví vzácné druhy rostlin a živočichů. 1,9 km jižně od obce Kněždub
Horní hory Zbytek louky
Javořina vrcholová louka na temneni Velké Javoriny s výskytem několika chráněných druhů rostlin Velká Javorina
Jazevčí Komplex druhově bohatých luk s výskytem chránených druhů rostlin a živočichů 2,5 km SV obce Javorník
Ladoňky u Tasova staré opuštěné sady a louky s výskytem více než 160 druhů cévnatých rostlin, ze zvláště chráněných se zde nachází ladoňka vídeňská a kozinec dánský 3 km jv. od obce Tasov
Leskovky 1,9 km jižně od obce Kněždub
Machová druhově bohaté louky s výskytem chráněných rostlin a živočichů Jižně od obce Javorník
Megovka travní porost, výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů cca 200 m severně od chaty Filipov u Javorníku
Nad Vápenkou Přírodní památka Nad Vápenkou představuje teplomilná stepní společenstva s výskytem koniklece velkokvětého a několika druhů orchidejí. Nachází se na mírném svahu převážně severní až severovýchodní expozice v Kuželovské kotlině (okrsek Hlucké pahorkatiny) nad údolím řeky Veličky. Lokalita je situována v nadmořské výšce 334 až 351 m n. m. na západním okraji obce Javorník nad Veličkou mezi železniční zastávkou a silnicí směr Vrbovce (SK), svým západním okrajem přímo sousedí s CHKO Bílé Karpaty. Katastrální území Velká nad Veličkou, okres Hodonín.
Pod Výzkumem zbytek druhově bohatého porostu svazu Bromion, dlouhodobě neudržovaný s náletem dřevin 3,3 km jižně od Tasova
Pod Žerotínem sukcesní stádium travního porostu, vyvíjející se k teplomilným travním společenstvům na mělkých skeletovitých půdách 1 km Z od Radějova
Porážky Komplex luk s výskytem mnoha chráněných druhů rostlin a živočichů 1,5 km SZ od osady Vápenky u Nové Lhoty
Rokytnice genofondový ovocný sad pro staré a místní odrůdy střední části Bílých Karpat, založený v roce 2006 na východním okraji obce Rokytnice u Slavičína
Rybníky periodicky zamokřovaná lokalita s výskytem kriticky ohrožených druhů - listonoha letního a šťovíku úzkolistého 2,5 km JZ kostela v obci Blatnice pod Sv. Antonínkem
Skleněný vrch louka s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů JV od obce Kněždub
Smolénky - Žleby
Staré hory Zarostlé staré sady na terasách s výskytem kriticky ohrožené violky vyvýšené JV od obce Sudoměřice
Traviska Původní bělokarpatská louka s rozptýlenými dřevinami na svazích kopce Traviska v k. ú. Kněždub. Nachází se v I. zóně odstupňované ochrany přírody. Navazuje na rozsáhlý komplex luk v NPR. Lokalita Traviska leží na severním okraji hranice s NPR Čertoryje.
U PR Hloží zbytek druhově bohaté teplomilné louky s bohatou populací hlaváčku jarního severně od PR Hloží u obce Louka
Vlčí louka s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů JV od obce Kněždub
Vlčí hrdlo Od roku 2008 úhor, na kterém dochází spontánní sukcesí k obnově původních společenstva nivní louky Na pravém břehu potoka Syrovinka 3 km jihovýchodně od Bzence.
Za Volavcem Jediná zachovalá stepní travnatá mez s roztroušenými křovinami na severozápadních úbočích kóty 375,5 (Volavec) a jedna z mála v celém širším okolí Louky a Lipova. Jedná se o nepoužívanou starou úvozovou cestu s 2–7 m širokými travnatými okraji, dnes na některých místech zarostlou velkými hlohy. Je významným refugiem mnoha teplomilných a suchomilných druhů rostlin, které jsou dnes v okolí Louky a Lipova velmi vzácné. Při orientačním průzkumu v roce 2015 zde byly z ohrožených druhů potvrzeny například hlaváček jarní (Adonis vernalis), hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus subsp. collinus), kosatec trávovitý (Iris graminea), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica) nebo regionálně vzácná šalvěj hajní (Salvia nemorosa). Mez se nachází v k. ú. Louka u Ostrohu, na severním svahu mezi hájem Volavec a polní tratí Díly nad Maňáky. Probíhá v přibližně severojižním směru v délce asi 500 m od solního konce ležícího v nadmořské výšce asi 280 m, po horní v nadmořské výšce 330 m.
Zahrady pod Hájem druhově bohaté louky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů Na svazích východně obce Velká nad Veličkou
Zahrady pod Hájem - Sad genofondový sad ovocných dřevin z oblasti Horňácka 0,5 km SV od kostela ve Velké nad Veličkou u zelené turistické značky
Žerotín Jediný zachovalý fragment šipákové doubravy v CHKO Bílé Karpaty se zbytky teplomilných společenstev na mělkých skeletových půdách, nacházející se na vrcholu kopce Žerotín (322 m). 1 km Z od Radějova


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se