Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Chaloupky

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice
právní forma pobočný spolek
18825460
statutární zástupce Václav Křivan
adresa sídla Kněžice 109, KNĚŽICE, 67529
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2008

Oficiální kontakty spolku:

adresa Kněžice 109, Kněžice, 675 29
telefon 721321281
email vaclav.krivan@chaloupky.cz
web http://www.csopknezice.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Kleniční vrch Zbytek původní pastviny okolo kóty Kleniční (523 m n.m.), 2 km SV od města Dačice u silnice č. 407 směrem na Novou Říši. Na vrcholu kóty bývalý selský lůmek, za minulého režimu zavezený kontaminovanými odpady z nedalekého strojírenského podniku Praga (dnes TRW-DAS a.s.). Vegetace suchých trávníků na svazích kolem lůmku s výskytem významných druhů bývala dlouhodobě kosena místními hospodáři, v posledních letech však zůstává ladem a zarůstá expanzivními druhy trav a nálety dřevin.
Končiny, Nová Ves Jedná se o velmi dobře zachovalou lokalitu suchých trávníků na vápencovém podkladu, zcela ojedinělou v okrese Třebíč.. Lokalita hostí řadu vzácných a regionálně významných druhů rostlin, motýlů, brouků (černýš rolní, záraza zardělá, velká populace hlaváče žlutavého, kudlanka nábožná, modrásek jetelový a další). Pěkné jsou i okraje pole plné teplomilných plevelů (ostražka stračka, konopice úzkolistá, voskovka menší).
Kunšovec Velmi dobře dochované společenstvo suchých trávníků s výskytem řady ohrožených druhů rostlin.Na lokalitě se vyskytují ohrožené druhy rostlin smil písečný (Helichrysum arenarium, SO, C2), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata, C3), r. Dilleniův (V. dilennii, C4), pampeliška „červenoplodá“ (Taraxacum erythrospermum, C4), sesel sivý (Seseli osseum, C4), psineček tuhý (Agrostis stricta, C4) a řada teplomilných druhů hmyzu včetně kriticky ohrožené kudlanky nábožné (Mantis religiosa). na svahu nad dálnicí severovýchodně od Velkého Meziříčí
Lubnické stráně rozsáhlý komplex bývalých pastvin a suchých trávníků u obce Lubnice. levý břeh údolí Želetavky za obcí Lubnice směrem na Jemnici
Měchounčný kopec Stepní lada s výskytem významných druhů rostlin a živočichů na terase Jevišovky u obce Boskovštejn
Mutišov Jedná se o střídavě vlhká až slatinná luční lada v mělkém údolí jjv. od Mutišova, představující snad jedny z posledních zachovalých společenstev střídavě vlhkých trávníků sv. Molinion caeruleae až slatinných luk na bázemi bohatších podkladech, které zůstali v regionu celého Dačicka a Slavonicka zachovány. JJV od obce Mutišov
Nový Svět Jedná se o balvanitý pahorek – bývalou obecní pastvinu o rozloze necelé 3 ha, v současnosti s řídkým porostem borovice lesní a bohatou populací jalovce obecného, vedenou převážně jako lesní pozemky. Na lokalitě Nový se kromě jalovce obecného (Juniperus communis) lze najít porosty vřesu obecného (Calluna vulgaris) a dalších suchomilných druhů pastvin. Z motýlů byl zjištěn např. perleťovec nejmenší (Boloria dia) nebo modrásek jehlicový (Polyommatus icarus). Z brouků např. střevlík carabus convexus nebo C. scheidleri. 5 km západně od Českého Rudolce, okr. Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Opatovské stráně Společenstva suchých a mezofilních trávníků s výskytem některých významných druhů bezobratlých.Místy se projevuje ruderalizace vlivem splachu z okolních pozemků a dlouhodobého hromadění stařiny.Na lokalitě byla zjištěna výskyt ohrožených druhů motýlů modráska lesního (Cyaniris semiargus) (VU), ohniváčka černočerného (Lycaena dispar) (§ SO) a soumračníka čárkovaného (Hesperia comma) (VU) a řada dalších regionálně významných druhů bezobratlých vázaných na suché biotopy. svazích nad silnicí Opatov – Kněžice
Pod Vidlákem Jedná se o část nivy toku Brtnice na levém břehu pod hrází. Jde o poměrně dobře zachovalý zbytek vlhké rašelinné louky s výskytem některých ohrožených druhů rostlin a živočichů. Bohaté je populace zábělníku bahenního, jednotlivě se zde vyskytuje prstnatec májový. Zjištěn byl výskyt hnědáska rozrazilového, ohniváčka modrolemého nebo o. černočerného. Lokalita se nachází v obci Opatov na Moravě pod hrází rybníka Vidlák. Jedná se o část nivy toku Brtnice na levém břehu pod hrází.
PP Ptáčovské rybníky Několik drobných lokalit na skalnatých kopečcích v okolí Starého Ptáčovského rybníka a břehy tůně ve výtopě rybníka. Vyskytují se zde typické druhy teplomilné flóry typické pro okolí Třebíče s rozraziem rozprostředným, smilem písečným a dalšími teplomilnými prvky. Pestrá společenstva hmyzu a pavouků reprezentuje např. kudlanka nábožná, okáč kostřavový nebo mravenec zrnojed. Ptáčov
PP Rybníky v Pouštích Lokalita je tvořena fragmenty vlhkých luk a pramenišť v EVL Rybníky v Pouštích.Kromě výskytu evropsky významných druhů puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) a kuňky ohnivé (Bombina bombina) je území významné společenstvy ponořených vodních rostlin, litorální vegetací, navazujícími rašelinnými a pcháčovými loukami s výskytem celé řady vzácných druhů. Mezi rybníky jsou místy vyvinuté pěkné porosty jasanovo-olšových luhů. V minulosti zde byl zjištěn výskyt rosnatky okrouhlolisté a dalších významných druhů rašelinných luk a pramenišť. Lokalitu představují čtyři lesní rybníky na Loveckém potoce a jeho přítocích východně od hájovny Pouště, asi 4 km východně od Třeště, v nadmořské výšce 599 až 642 m.
PR Na Podlesích Podmáčená rašelinná louka s výskytem vstavače májového, vachty trojlisté, vrby rozmarýnolisté, kuňky ohnivé,ještěrky živorodé a dalších druhů typických pro podhorskou louku za obcí Hrutov v údolí potoka Stráž
Prameniště u Předína Jedná se o cca 3 ha luk v I. pásmu PHO, tvořené zbytky suchých i podmáčených luk a pramenišť, které jsou dlouhodobě bez údržby. PS se domluvil o podmínkách užívání s vodárenskou společností, která provozuje jímače vody. mezi obcemi Předín a Heraltice, okr. Třebíč
Salátův kopec Bývalé obecní pastviny u obce Zašovice, kde se zachovaly unikátní rozsáhlé porosty suchých trávníků s ýskytem mnoha regionálně ohrožených druhů rostlin a živočichů. Dlouhodobě neobhospodařoané části zarůstajjí nálety křovin. N lokalitě byl zaznamenán výskyt hořečku českého, kociánku dvoudomého, celé řady ohrožených druhů hmyzu a některých významných druhů ptáků hnízdících v řídkých křovinách včetně v regionu velmi vzácné pěnice vlašské. Od roku 2011 zde docháczí k postupné obnově pastvy a redukci náletových dřevin. Lokalita je svým rozsahem 8 ha v regionu velmi významná a je registrována jako VKP.
Stráň Ptáčov Fragment suchých trávníků a křovin v okolí drobné pískovny. Na lokalitě se vyskytují společenstva suchých až mezofilních trávníků, místy se projevuje ruderalizace vlivem splachu z okolních pozemků. Na lokalitě byl zjištěn výskyt kriticky ohrožené kudlanky nábožné (Mantis religiosa) (§ KO) a řada dalších regionálně významných druhů bezobratlých vázaných na suché biotopy. Lokalita silně zarůstá náletem trnky. v údolí Jihlavy cca 1 km V od Třebíče nad silnicí Třebíč – Vladislav u odbočky do Hostákova
Strážní vrch Jedná se o fragmenty suchých trávníků na jižně exponovaných svazích Strážního vrchu. Na lokalitě se vyskytují poměrně dobře zachovalá společenstva suchých trávníků s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. K nejvýznamnějším druhům rostlin patří modřenec chocholatý a rozrazil rozprostřený, které zde dosahují mezního výskytu v oblasti Třebíčska. Z živočichů byl zjištěn výskyt modráska jetelového. Lokalita se nachází cca 1 km J od obce Okříšky na kótě Strážní vrch.
Šamonín Nově vybudovaná tůně na podmáčené louce zarůstající orobincem 0,5 km severně od města Brtnice, okr. Jihlava, kraj Vysočina
Štěměchy - Na vrchách Jedná se o bývalé obecní pastviny, na kterých se vyskytují společenstva suchých smilkových trávníků s výskytem několika významných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů. Na lokalitě byla zjištěna největší kolonie mravence Formica foreli v ČR (EN, § O), dále populace modráska lesního (Cyaniris semiargus) (VU) a řada dalších regionálně významných druhů bezobratlých vázaných na suché biotopy. na západním okraji obce Štěměchy
Štěměchy - Úvozová cesta Stará úvozová cesta a navazující travnaté meze s jižní expozicí, na kterých se vyskytují druhově bohaté suché trávníky.Na lokalitě byla zjištěna populace ohroženého druhu motýla modráska lesního (Cyaniris semiargus) (VU), střevlíka Amara lucida (VU) a řada dalších regionálně významných druhů bezobratlých vázaných na suché biotopy. na jižním okraji obce Štěměchy
Štěmechy-Nad koupalištěm Zbytek bývalé obecní pastviny, na které se vyskytují suché až mozofilní trávníky a na ně vázaná druhově bohatá společenstva bezobratlých.Na lokalitě byly zjištěny populace ohrožených druhů motýlů modráska lesního (Cyaniris semiargus) (VU), perleťovce prostředního (Argynnis adippe) (VU) a řada dalších regionálně významných druhů bezobratlých vázaných na suché biotopy. Lokalita je ohrožená degradací v důsledku dlouhodobého hromadění stařiny a šíření třtiny křovištní. 1,5 km SV od obce Štěměchy
Štítary . Jde o stráň na pravém břehu Štítarského potoka o rozloze asi 1,5 ha, pozůstatek bývalých obecních pastvin a luk. V roce 2009 byla na poslední nezarostlé ploše objevena silná populace hořce křížatého (Gentiana cruciata) a následně také modráska hořcového (Maculine alcon rebeli), kriticky ohroženého motýla vázaného na tuto rostlinu. Podrobnější průzkum lokality odhalil i další významné a ohrožené druhy např. hnědáska černýšového (Melitaea aurelia), vřetenušku třeslicovou (Zygaena brizae) či kudlanku nábožnou (Mantis religiosa). 2 km jižně od Štítar, okr. Znojmo, Jihomoravský kraj
Toužín jedná se o bývalé obecní pastviny na svazích nad obcí v blízkosti významné lokality PP Toužínské stráně. jižně od Dačic v obci Toužín
Třebíč, Hrádek Jedná se kousky zachovalých stepí a lesostepí v centru města. Žije zde a roste spousta teplomilných druhů, které dosahují v Třebíči hranici svého areálu. Běžně zde žije kudlanka, modrásek rozchodníkový, roste chrpa porýnská, sesel sivý, třešeň mahalebka, rozrazil rozprostřený, hvozdík prorostlý. Třebíč
Třebíč, nad Brněnskou ulicí Drobná lokalita na strmém skalnatém svahu na levém břehu údolí Jihlavy. Jedná se o poslední zbytek teplomilných společenstev skalní stepi v této lokalitě, která byla v minulosti rozsáhlou pastvinou. Vyskytují se zde v malých plochách fragmenty suchomilné vegetace s hvozdíčkm prorostlým, seselem sivým nebo netřeskem skalním. Žije zde kudlanka, modrásek rozchodníkový nebo saranče modrokřídlá. Třebíč
Třebíč, Týnské údolí Jedná se o zajímavou lokalitu stepních a lesostepních společenstev na jižně exponované stráni v centru města. Žije zde a roste spousta teplomilných druhů, které dosahují v Třebíči hranici svého areálu. Běžně zde žije kudlanka, modrásek rozchodníkový, roste chrpa porýnská, sesel sivý, rozrazil rozprostřený, hvozdík prorostlý. Rozvolněné plochy na písčitém substrátu jsou udržovány sešlapem.
Údolí Radonínského potoka Rozsáhlý komplex pastvin na obou březích Radonínského potoka pod obcí Rodonín na Třebíčsku, výskyt suchomilných druhů pastvin a teplomilných křovin (majka obecná, pěnice vlašská). Drobné fragmenty pramenišť a vlhkých luk.
V Jalovčí Jedná se o rozsáhlý komplex podmáčených luk o rozloze cca 6 ha navazující na PP Urbánkův palouk, který má PS dlouhodobě v péči. V lokalitě byl prokázán výskyt všivce ladního, prstnatce májového, hnědáska rozrazilového nebo lindušky luční. nalevo od silnice mezi Novou Brtnicí a Brtnicí, okr. Třebíč
Vladislav Přírodní hodnota pastvin u Vladislavi je daná existencí velkých ploch přírodně cenných biotopů suchých a podhorských trávníků mělkých půd. Zachovalost biotopů a jejich velká plocha umožňují trvalou existenci řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, které na jiných územích již vyhynuli. V rámci kraje Vysočina jde o velmi výjimečné území, protože obsahuje řadu jižních prvků flóry a fauny, které se jinde nevyskytují. Především z hlediska fauny bezobratlých živočichů jde o velmi hodnotné území. okr. Třebíč, kraj Vysočina


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se