Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Gallinago

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině
právní forma pobočný spolek
75107988
statutární zástupce Vojtěch Kodet
adresa sídla Hybrálecká 13, Jihlava, 586 01
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2008

Oficiální kontakty spolku:

adresa Hybrálecká 13, Jihlava, 586 01
telefon 608036024
email vysocina@birdlife.cz
web http://www.prirodavysociny.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Březina Rybník s litorály a navazujícími loukami s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Trnava u Třebíče: rybník cca 2,5 km SV od centra obce.
Čenkovský lesík Osamocená enkláva dříve smrkového lesa s douglaskou v těsné blízkosti obce. V ekotonech je pás smíšených dřevin. Paseky vzniklé po těžbě smrků napadených lýkožroutem smrkovým byly zalesněny vlastníky nejprve bukem a jedlí, které doporučovaly lesní hospodářské osnovy. Tyto druhy však nepřežily (uschly) kvůli nevhodným stanovištním podmínkám těchto druhů. Jedná se o kamenitý terén s mělkým půdním profilem. V roce 2016 jsme provedli zalesnění stanoviště vhodnými dřevinami. Vysázením smíšeného porostu dubu letního a borovice lesní s vtroušeným javorem klenem, javorem mléčem, lípou srdčitou a s ponecháním náletových dřevin (bříza bělokorá, jeřáb ptačí, třešeň ptačí, líska obecná) byla podpořena biodiverzita lokality. Došlo k výraznému zvýšení biodiverzity lokality tím, že namísto smrkem a douglaskou byla lokalita osázena pestřejší skladbou stanovištně vhodných druhů dřevin. Zejména duby představují dřevinu, na kterou je vázána vysoká biodiverzita bezobratlých. V této oblasti převažují smrkové monokultury, tudíž do budoucna bude mít lokalita šanci stát se významným ostrůvkem biodiverzity v jinak intenzivně obhospodařované krajině. Navazující péče bude směřovat k zajištění bohaté druhové rozmanitosti. Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Čenkov: les v těsné blízkosti obce, cca 300 m SZ od jejího centra.
Černíč rybník s litorály, mokřady a ostrůvky, přírodní památka SZ okraj obce Černíč
Hajnice komplex vlhčích luk, krátkostébelných trávníků a tůní s rybníkem Hajnice Z až SZ od obce Šimanov, V a JV od Branišova
Chvojnov Mokřady, podmáčené a rašelinné louky s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Část lokality je chráněna jako přírodní rezervace Chvojnov. V nivě Jedlovského potoka Z od Dušejova v okrese Jihlava v Kraji Vysočina
Jezdovické rašeliniště Prameništní rašeliniště s výskytem chráněných a ohrožených druhů (jednokvítek velekvětý, kruštík bahenní, rosnatka okrouhlolistá, vemeník dvoulistý, prstnatec májový, srpnatka fermežová...) s ložiskem rašeliny o původní mocnosti až 2 m. Asi 12 km JZ od Jihlavy a 1,5 km Z od Jezdovic.
Malikovský rybník Rybník s litorály a navazujícími loukami s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Osová: rybník cca 1 km ZSZ od obce.
Na Oklice Prameništní a rašelinné louky zarůstající terestrickou rákosinou s výskytem chráněných a ohrožených druhů, lokalita je součástí přírodní rezervace Na Oklice Severně od Milíčova v okrese Jihlava v Kraji Vysočina
Nad Návozy Loučky v nivě bezejmenného potůčku v přírodním parku Melechov ZSZ od Dobré Vody Lipnické v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina
Nad Svitákem Prameništní a rašelinné louky v nivě potoka s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Nad rybníkem Sviták VSV od Milíčova v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
Nad Trojanem mokřadní louky v nivě Jiřínského potoka, nad Trojanským rybníkem cca 1,2 km jižně od Větrného Jeníkova nad rybníkem Trojan
Pístovské mokřady postmilitární lada, mokřady, tůně 1 km jižně až JJZ od obce Pístov u Jihlavy
Pod Čertovým kamenem Rašelinné a prameništní louky v nivě bezejmenného potůčku s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Východně od Rejčkova v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina.
Pod Trojanem rašeliniště, rašelinné louky, luční lada, potok cca 2 až 3 km jižně od Větrného Jeníkova pod ryb. Trojan
Rašeliniště Bažantka Rašelinné louky s výskytem chráněných a ohrožených druhů, lokalita je součástí PR Doupský a Bažantka JZ od obce Doupě v okrese Jihlava v Kraji Vysočina
Rašeliniště Loučky Rašelinné a prameništní louky a olšina s výskytem chráněných a ohrožených druhů ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Západně od obce Loučky v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
Starohorský mokřad mokřady a luční lada v nivě řeky Jihlavy západní okraj Jihlavy, cca 1 km VJV od obce Plandry
U Farského lesa rašelinné a podmáčené louky s výskytem ohrožených druhů cca 1-1,2 km S od kostela v Branišově, 1 km J od Kalhova
U Popického rybníka Popický rybník, podmáčená niva potoka Okrouhlík nad i pod rybníkem cca 1 km SSV od obce Popice
U Šeredů Rašelinné a prameništní louky v nivě potoka s výskytem chráněných a ohrožených druhů. V nivě Maršovského potoka ZJZ od Jiřína v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
V Krejdách Dlouhodobě nesečená podmáčená niva s rozptýlenými dřevinami, zejména olšemi, s přirozeně meandrujícím potokem v mírném svahu.
Záhumenice Rybník s litorály a navazujícími mokřady s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Hostákov: rybník cca 600 m SV od centra obce.


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se