Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Koniklec Praha

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC
právní forma pobočný spolek
49629204
statutární zástupce Dagmar Koucká
adresa sídla Vlkova 2725/34, PRAHA 3, 13000
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2.3.2017

Oficiální kontakty spolku:

adresa Vlkova 2725/34, Praha 3, 13000
telefon 608466427
email pavla.zabojnikova@ekocentrumkoniklec.cz
web https://www.ekocentrumkoniklec.cz/pozemkovy-spolek/

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Cholupický mokřad Mokřad se rozkládá v severovýchodní části pražské čtvrti Cholupice. Přesněji se mokřad nachází na jih od ulice Pod Remízkem a ZS Penthea. Jedná se o mokřadní olšinu se zastoupením vrb se stálými a periodickými tůněmi a mokřadní loukou. Mokřadní společenstva se v cholupickém mokřadu pravděpodobně vyvíjela po stovky let. První oficiální záznam lze nalézt ve stabilním katastru vydaném v polovině 19. století, který o zdejší lokalitě hovoří jako o podmáčených loukách. Tento mokřadní ekosystém fungoval ještě mnoho následujících dekád. Vývoj však narušily a změnily zásahy provedené ve druhé půlce 20. století. Jedním z těchto zásahů bylo zbudování melioračních kanálů, které z okolí mokřadu odváděly vláhu, dále postupné, nekontrolované zarůstání oblasti stromy a absence pravidelného kosení zatravněné plochy. I přes chybějící vhodnou péči se zatím nepodařilo dlouhotrvajícím nepříznivým podmínkám v podobě vysušování a zarůstání náletovými rostlinami mokřadní biotop zlikvidovat. Aktuálně se zde nachází nevysychající tůně i tůně periodické, pro které je naopak pravidelné vysychání typické. Z hlediska fauny považujeme lokalitu za nadprůměrnou, vezmeme-li v potaz, že se stále jedná o území Prahy. Dle průběžných, mnohaletých průzkumů Petra Kolomazníka ze záchranné stanice Penthea osídluje mokřad pět druhů obojživelníků (čolek obecný, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan zelený a rosnička zelená), tři druhy plazů (ještěrka obecná, užovka obojková a slepýš křehký) a v širším okolí minimálně šedesát devět druhů ptáků (například strnad rákosní, ťuhýk obecný, žluva hajní, rákosník zpěvný i rákosník velký, několik druhů cvrčilek či kalous pustovka). Mokřad se rozkládá v severovýchodní části pražské čtvrti Cholupice, Praha 12,na jih od ulice Pod Remízkem a ZS Penthea.
Mokřad Na Beránku Mokřadní a bezkolencová louka v okolí ulice Hornocholupická. Přesněji se tato mokřadní společenstva nacházejí v terénním úpadu jižně od ulice Hornocholupické, pod svahy znehodnocenými výsadbou akátů. Tato mokřadní společenstva souvisejí s obdobnými zamokřenými enklávami severně od ulice Hornocholupické, pod terénním valem jižně od ulice Československého exilu. Zde jde o velice hodnotnou lokalitu s mokřadními společenstvy. Jedná se o prameniště, jehož vody jsou odváděny k jihozápadu do Komořanského potoka. Luční porosty mají charakter svazů Molinion a podsvazů Calthenion a Filipendulenion v úzkém pruhu mezi ochranným valem sídliště na severu a řadou domků se zahrádkami po stranách ulice K Lipinám. Podle průzkumů prováděných v roce 2004 panem RNDr. Vávrou lze zde mimo jiné možno vidět některé zvláště chráněné druhy rostlin, která zde mají svá původní stanoviště a jsou uvedené v červeném seznamu cévnatých rostlin ČR. Jedná se o kosatec sibiřský (Iris sibirica (C3), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia (C3) a ostřice Hartmanova Carex hartmanii (C4a). V neposlední řadě jde stanoviště, které je domovem pro mnoho dalších druhů organismů – ptáků, savců, plazů, obojživelníků i bezobratlých. Modřany, Praha 12, viz mapa


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se