Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Koniklec Mohelno

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Pozemkový spolek Koniklec
právní forma spolek (dříve občanské sdružení)
22871969
statutární zástupce Vít Dorin
adresa sídla Mohelno 401, Mohelno, 67575
přijetí standartů Ne
datum akreditace červen 2020

Oficiální kontakty spolku:

adresa Mohelno 401, Mohelno, 67575
telefon
email pskoniklec@seznam.cz
web http://www.pskoniklec.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Černice Přírodní památka Černice je zřízena pro ochranu vzácných hadcových trávníků a vzácných druhů hmyzu. Předmětem ochrany je přírodní stanoviště T3.3D - úzkolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých. Z hmyzu jsou předmětem ochrany dva druhy motýlů - přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), který je zároveň předmětem ochrany EVL Údolí Jihlavy, a modrásek hořcový (Maculinea alcon) - xerotermní ekoforma tohoto druhu Maculinea alcon rebeli. asi 1,2 km severně od obce Jamolice
Červené Hlíny
Doubek Lokalita má charakter ostrůvku dřevin se stepní ladou uprostřed zemědělsky obhospodařovaných ploch. Přibližně polovinu plochy zaujímá místy rozvolněný smíšený lesík s převahou borovice lesní a dubu zimního. Na obvodu a zejména v západní a jižní části území se nachází travobylinná lada s některými významnými subxerotermofyty, Lokalita je biotopem několika zvláště chráněných druhů, které jsou rovněž zařazeny do Červených seznamů, tj. zejména silně ohroženého koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) náležícího do kategorie C2b Červeného seznamu. Z dalších zástupců je možné uvést rovněž silně ohrožený křivatec český (Gagea bohemica) náležící do kategorie C2r Červeného seznamu a ohroženou třemdavu bílou (Dictamnus albus) náležící do kategorie C3 Červeného seznamu. cca 1 km západně od obce Lhánice
Mohelenská hadcová step NPR
Nad Mohelským Mlýnem Jižně orientované levobřežní svahy v údolí řeky Jihlavy s cennou stepní vegetací na hadcovém podkadu. Některé plochy jsou po přírodní stránce zcela srovnatelné s navazující NPR Mohelenská hadcová step. Lokalita navazuje na území NPR Mohelenská hadcová step, nachází se mezi silnicí z Mohelna do Dukovan a náhonem k Mohelskému mlýnu ve vzdálenosti cca 1,2 km jižně od městyse Mohelno.
Nad Papírnou Lokalita se nachází v těsném sousedství NPR Mohelenská hadcová step. Jedná se o soubor trvalých travních pozemků, mezí, lesních porostů a prastaré úvozové cesty. Lokalita představuje biotop zvláště chráněného druhu – silně ohroženého vstavače nachového (Orchis purpurea) z kategorie C2b Červeného seznamu. V současnosti je to jedna ze dvou známých lokalit v kraji Vysočina. Na pozemku se nacházejí i některé další cenné druhy rostlin a cenné solitérní dřeviny. V serpentinách silnice vedoucí od Mohelna pod hráz Mohelenské nádrže (nad budovou Papírny stojící v údolní nivě) cca 1,2 km jihozápadně od městyse Mohelno.
Pahorek u Jazera Lokalita je tvořena nevysokým pahorkem vystupujícím viditelně nad úroveň terénu (cca 2 m) s půdorysem připomínajícím vajíčko. Nejcennější plochy jsou ve středové a jihovýchodní části lokality, malá část lokality je porostlá keři. Lokalita představuje biotop řady významných subxerotermofytů, tj. zejména silně ohroženého křivatce českého (Gagea bohemica) z kategorie C2r Červeného seznamu, silně ohroženého koniklece lučního – černajícího (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans) z kategorie C2r Červeného seznamu, šanty lesostepní (Nepeta nuda) z kategorie C2b Červeného seznamu a modřence chocholatého (Muscari comosum) z kategorie C3 Červeného seznamu. cca 1,5 km jihozápadně od městyse Mohelno.
Pod Hájky I LLokalita Pod Hájky I má charakter stepního lada s ostrůvky keřů. Terén tvoří svah s jižní orientací, je zvlněný a kamenitý – jedná se o bývalé vojenské cvičiště. Lokalita je biotopem několika zvláště chráněných druhů rostlin, které jsou zařazeny do Červených seznamů. Jedná se koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica, subsp. bohemica) a modřenec chocholatý (Muscari comosum). asi 1,5 km jihovýchodně od obce Dukovany
Pod Hájky II Lokalita Pod Hájky II má charakter prudšího kamenitého svahu s jižní orientací. Lokalita je biotopem několika zvláště chráněných druhů rostlin, které jsou zařazeny do Červených seznamů. Jedná se koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica, subsp. bohemica) a modřenec chocholatý (Muscari comosum). Částí lokality prochází trasa elektrovodu. Souvislý porost invazního trnovníku akátu zarůstající část plochy byl odstraněn v roce 2020.
Skalka
Staré Hory EVL
U Nových Dvorů
Ve Žlebě PP


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se