Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Launensia

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ZO ČSOP 38/02 Launensia
právní forma pobočný spolek
68298919
statutární zástupce Vlastislav Vlačiha
adresa sídla Družstevní 408/23, ÚSTÍ NAD LABEM, 40007
přijetí standartů Ne
datum akreditace 1999

Oficiální kontakty spolku:

adresa Družstevní 408/23, Ústí nad Labem - Krásné Březno, 400 07
telefon 606935046
email info@launensia.cz
web http://www.launensia.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Babinské louky Mokřadní louka s bohatým výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů Přírodní památka a EVL Babinské louky
Bílá stráň pod Oblíkem Bílá stráň s bohatou stepní vegetací a výskyty ohrožených druhů bezobratlých živočichů. K. ú. Nečichy, okres Louny, CHKO České středohoří.
Bílá stráň u Malíče Opuková stráň s druhově velmi bohatými společenstvy rostlin a hmyzu, evropsky významná lokalita Katastr obce Malíč, okres Litoměřice
Bohyňská lada Maloplošné chráněné území s vysokou biodiverzitou a výskyty většího počtu druhů vstavačovitých. K. ú. Vilsnice, okres Děčín, CHKO České středohoří
Dobkovice Travnatá stráň nad tratí Praha - Děčín s bohatým výskytem vstavačovitých rostlin Katastr obce Dobkovice u Děčína, okres Děčín
Dřevce Prameniště se společenstvem slatinných druhů rostlin. Dřevce
Holibka Znělcový vrch, 438 m, CHKO České středohoří, dobře zachovaná stepní společenstva s dominantní bělozářkou liliovitou a koniklecem lučním
Janovice Komplex mokřadních luk a pramenišť s kamennými snosy a lesními lemy Severně od osady Janovice u Kravař.
Líská stráň Bílá stráň na výhřevném podkladu s výskytem bohatých populací orchidejí 1 km západně od obce Líský, okres Kladno
Louky pod Hrádkem Subhalofilní louka s výskytem ohrožených druhů rostlin jako Pětiprstka hustokvětá, vemeník dvoulistý, hořeček brvitý, bradáček vejčitý, cenné společenstvo ostřic. 2 km s. od středu obce
Milská stráň Výskyt vzácných rostlin a živočichů (největší populace vstavače nachového v Čechách, dále naspř. střevíčník pantoflíček, lilie zlatohlavá, ze žab ropucha obecná, skokan štíhlý, rosnička obecná ad.). Pozemky leží částečně v přírodní rezervaci a častečně mimo ni. Z obce Milý vede po severním (horním) okraji rezervace modrá turistická značka směr Bilichov, jižního (dolního) okraje se dotýká žlutá turistická značka do Srbče.
Mokřady u Vroutku Podmáčená louka s výskytem vstavačů, úpolínu a kosatce sibiřského. Louky podél bezejmenného potoka nad rybníčkem při západním okraji města Vroutek
Mukov Podmáčená orchidejová louka s výskytem modrásků bahenních a očkovaných. Louka mezi sídlem Mukov a bývalou obcí Hetov, okres Teplice, CHKO České středohoří.
Na pískách Jižně orientovaná stepní stráň s výskytem řady druhů kavylů a dalších xerotermních druhů rostlin, hmyzu a plazů. Stráň v údolí říčky Blšanky 1 km východně od obce Holedeč, okres Louny
Nečemická lada soubor teplomilných společenstev rostlin a živočichů na stráních s jižní expozicí, mimořádně bohatá populace astry chlumní, cenný výskyt ohrožených druhů hmyzu, obojživelníků a plazů, cenné biocentrum Stráně nad západní částí obce Nečemice, bývalé pastviny pod lesním celkem
Oblík Stepní stráně v EVL Oblík se zachovaným společenstvem teplomilných druhů rostlin a živočichů
Radouň komplex luk a strání, zčásti bývalá orná půda. Dnes s výskytem společenstev teplomilných a vápnomilných druhů rostlin. Bohatá populace vstavače vojenského, hořce křížatého, sasanky lesní, bradáčku vejčitého. k.ú. Radouň, obec Štětí, Úštěcká pahorkatina
Slaná louka u Koštic zbytek lučních slanomilných společenstev Dolního Poohří (jedna z posledních lokalit tohoto typu v severních Čechách) 190 m nad m., mokré louky vlevo při silnici z Koštic do Křesína, těsně na hranici okresu
Supí vrch Stepní stráň s výskytem většího množství chráněných druhů rostlin a živočichů
Tiské mokřady komplex asi 10 ha podmáčených až rašelinných luk a pramenišť podél Struhařského potoka severně od obce Tis u Blatna, asi 560 m a. m. Výskyt mnoha ohrožených druhů mokřadní květeny v silných populacích ( Trollius altissimus, Iris sibirica, Dactylorhiza majalis, D. incarnata, Carex hartmanii, C. umbrosa, Pedicularis sylvatica, Eriophorum angustifolium, Arnica montana aj.) a několika druhů obojživelníků a plazů. k.ú. Tis u Blatna, Čistecko-jesenická pahorkatina
V lukách Komplex podmáčených luk a pramenišť s výskytem významných ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Vědlice Stepní stráně, místy s náhradními porosty teplomilných dřevin, borový les. Bohatý výskyt vstavačovitých rostlin teplomilných druhů hmyzu, významné biocentrum 220-240 m a.m., nad západním okrajem obce Vědlice, stráně s východní až jižní expozicí a zalesněný svah
Velký Hubenov Orchidejová stráň s řadou ohrožených druhů rostlin a živočichů Stráň severně od obce Velký Hubenov, okres Litoměřice


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se