Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Prostějovsko

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ČSOP RS Iris
právní forma pobočný spolek
116670
statutární zástupce Eva Zatloukalová
adresa sídla Husovo nám. 67, Prostějov, 79601
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2002

Oficiální kontakty spolku:

adresa Husovo náměstí 67, Prostějov, 796 01
telefon 582338278
email iris@iris.cz
web http://www.iris.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Bělá mokřadní louka s výskytem řady vzácných druhů ostřic kat. území Kladky, v těsné blízkosti bývalého hotelu "Upolín"
Brániska xerotermní společenstva, acidofilní suché trávníky na skalnatém podkladu asi 2 km severně od obce Plumlov
Čubernice strmý skalnatý svah s nízkými acidofilními trávníky, výskyt např.: koniklec velkokvětý, divizna brunátná těsně navazuje na chatové osady u Plumlovské přehrady, cca 1 km od města Plumlov
Dětkovice - Plániva acidofilní trávníky v okrajích lesních porostů s výskytem vstavače kukačky cca 1 km od obce Dětkovice
Dzbel drobný fragment tralého travního porostu s výskytem populace hořce brvitého (Gentianopsis ciliata) severovýchodně od obce Dzbel
Hamerská stráň část MZCHÚ s výskytem chrpy chlumní, bělozářky větvité a koniklece velkokvětého Plumlovsko, mezi obcemi Žárovice a Hamry
Kopaniny Výslunné stráně nad Ondratickým potokem tvoří mozaika bývalých sadů, luk, políček i pastvin, které byly odděleny mezemi. Území je pramennou oblastí Ondratického potoka.
Kozí horka acidofilní xerotermní trávníky s výskytem zvláště chráněných druhů, např. koniklec velkokvětý, trávnička obecná, divizna brunátná 1 km západně od obce Plumlov
Malá horka u Vícova společenstva suchých trávníků, výskyt glaciálního reliktu Carex obtusata 0,5 km jihovýchodně od obce Vícov
Myslejovice
Myslejovice Strážná lokalita s výskytem prstnatce bezového
Na Kozénku Lokalita xerotermní vegetace s výskytem sasanky lesní severně od obce Dzbel, v blízkosti areálu zemědělského družstva
Na skále
Nivské louky komplex mokřadních luk s výskytem ohrožených druhů rostlin (upolín nejvyšší, prstnatec májový, suchopýr úzkolistý, vachta trojlistá, škarda čertkusolistá) jihovýchodní okraj obce Niva
Ondratice - úvoz hluboký travnatý úvoz s třešní křovinou, s koniklecem velkokvětým, hvězdnicí chlumní a hlaváčem šedavým asi 1 km jižně od obce Ondratice
Ondratice Asterka bývalé sady se suchomilnými společenstvy zarostlé akátem, výskyt koniklece velkokvětého, hvězdnice chlumní, hořečku brvitého
Ondratice Pískový kopeček subxerotermní trávníky s výskytem kociánku dvoudomého, koniklece velkokvětého a bělozářky větvité J od obce Ondratice, v těsném sousedství písečného lomu
Ondratice Velká a Malá stráňka bývalé pastviny původně zarostlé náletovými dřevinami, výskyt koniklce velkokvětého, hvězdnice chlumní, hořečku brvitého
Ospělov mokřadní louka s hojným výskytem vachty trojlisté Z centra Ospělova cestou k jihu, za vsí odbočit (mimo cesty) podél potůčku vlevo. Lokalita leží při potůčku na jižním okraji vsi pod vedením vysokého napětí.
Ovocný sad Oulehle starý zanedbaný ovocný sad na úbočí Velkého Kosíře jihovýchodní úbočí Velkého Kosíře
Pod Větřákem v minulosti výskyt hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. Bohemica)
Prameniště pod Alojzovem mokřad - prameništní loučka s výskytem ostřice Davallovy J od Alojzova
Taramka část PP Taramka, loučka s výskytem orchideje pětiprstka žežulník
U Bílých studýnek Drobný fragment stepní - xerotermní vegetace ostrůvek stepní vegetace uprostřed rozsáhlé agrocenózy jihozápadně od obce Ohrozim
U Jasénků Plumlov acidofilní trávníky, nejbohatší populace koniklece velkokvětého v regionu Prostějovska těsně při silnici Ohrozim - Plumlov, cca 0,5 km od města Plumlov
U Loupežníka stráň s xerotermními trávníky a dubovým porostem, bývalá pastvina, bohatá populace lýkovce vonného 2 km jihovýchodně od Plumlova
U Nádrže komplex mokých luk s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (prstnatec májový, upolín nejvyšší, mečík střechovitý) kat. území Kladky, cca 2 km jižně od obce
Uhliska Rozsáhlý komplex mokřadních, částečně zrašelinělých luk cca 500 m jižně od obce Horní Štěpánov
V Chaloupkách Rozsáhlý komplex mokřadních, částečně zrašelinělých luk západní okraj obce Horní Štěpánov
V Kopcích travnatá suchá stráň s výskytem suchomilných rostlin
Vápenice stepní, teplomilné trávníky s populací cca 20. tis ks kvetoucích exempléřů koniklece velkokvětého kat. území Slatinky, cca 0,5 km jižně od obce
Velký Kosíř xerotermní trávníky se starými ovocnými stromy na JV svazích Velkého Kosíře, výskyt hlaváče šedavého v typických společenstvech 3 km severně od obce Čelechovice, v okolí NPP Růžičkův lom
Za Hrnčířkou acidofilní xerotermní trávníky s výskytem zvláště chráněných druhů na bývalé pastvině, např. len žlutý, koniklec velkokvětý, Carex obtusata cca 300 m jižně od silnice Ohrozim - Vícov


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se