Pozemkové spolky

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel 02/09 ZO ČSOP Vlašim
právní forma pobočný spolek
18595677
statutární zástupce Kateřina Červenková
adresa sídla Pláteníkova 264, VLAŠIM, 25801
přijetí standartů Ano
datum akreditace 1999

Oficiální kontakty spolku:

adresa Pláteníkova 264, Vlašim, 258 01
telefon 317845169
email vlasim@csop.cz
web http://www.csopvlasim.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Blažejovice mokřadní louky při drobném toku včleněné mezi lesy niva potoka na západ od Blažejovic
Bradáčov - mokřady Komplex rašelinných a mokřadních luk se vzácnými a chráněnými druhy rostlin a živočichů, zejména hmyzu Údolí Novomlýnského potoka mezi Bradáčověm a Rodnou.
Bývalé popraviště bývalé městské popraviště se smírčím kamenem na vrcholu kopce Spravedlnost jižně od Vlašimi
Částrovické rybníky Soustava rybníků a navazujících mokřadních luk Jihozápadně od obce Vracovice
Dolnokralovické hadce Hadcové bory a stepi u VN Želivka, botanicky významné území, z větší části nepřístupné veřejnosti Lesní komplex u Bernartic, na březích VN Želivka
Drahňovická mokřadla cenné mokřadní louky a tůně údolí Drahňovického potoka na sever od obce Drahňovice
Hadce u Hrnčíř Lokalita endemitu kuřičky hadcové. Jihovýchodně od Kamberka.
Hadce u Šebířova Hadcový bor a průsek pod elektrickým vedením Vlevo od silnice Vlašim - Tábor za obcí Šebířov
Chabeřice - okolí Sázavy nivní louka u Sázavy louka u Sázavy
CHKO Blaník přírodovědně nejcennější mimolesní plochy CHKO Blaník, především se zaměřením na nivy Blanice a Pravětického potoka centrální část CHKO Blaník, nivy potoků, louky
Jalovcová stráň u Brodce Významná lokalita teplomilné květeny a hmyzu v CHKO Blaník
Jehliště Jedlobukový prales Svah vrchu Javorová skála
Jinošovské údolí Malebné údolí na Podblanicku s pěti rybníky (Galilejský, Vápenský, Kačák, Jírovec a Utopenec) na potoce Orlina a přilehlými podmáčenými loukami. Výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů (zevar vzpřímený, ďáblík bahenní, prstnatec májový, vrba plazivá, ptáci pěnice pokřovní, cvrčilka zelená, moták) Dolní částí Jinošovského údolí prochází červeně značená turistická stezka z Vlašimi do Kondrace
Karhule mokřadní louky u potoka Brodec U potoka Brodec
Kopaniny Mokřadní louka s bohatým výskytem prstnatce májového Severozápadní okraj osady Kopaniny
Kosatce u Bezděkova Lokalita kosatců sibiřských (Iris sibirica), jediná na Podblanicku.
Křečovický potok drobnější potok s velkým přírodovědným významem zejména algonkickým 1 km toku s nivou nad obcí Křečovice
Křížovský lom Opuštěný lom s výskytem obojživelníků, plazů a teplomilného hmyzu. Hnízdiště výra velkého. Jižně od Kondrace
Kupsova skála Nejbohatší lokalita chráněného lýkovce jedovatého v regionu. Kromě něj i výskyt dalších typických hájových rostlin – jaterníky, prvosenky… Z Nesperské Lhoty se po červené značce směrem na jih (na Veliš), po překročení potoka zahnout vlevo do lesa a dále cca 200 metrů po hraně svahu
Lesáky mokřadní louka Mezi Karhulí a Lesáky
Louka u Sedmpán cenná mokřadní louka s výskytem prstnatce májového jižně od obce Sedmpány, nedaleko samoty u křižovatky silnic
Minártice Druhově bohatá mokřadní louka Mezi Minárticemi a Sledovicemi
Mokřad u Znosimi Původní nivní louka v údolí Blanice, v těsném sousedství EVL Vlašimská Blanice. Dnes částečně zarostlá nálety olší a keřových vrb. Většina louky je podmáčená.
Mokřadní louka u Křivsoudova Mokřadní louka s výskytem prstnatce májového a vachty trojlisté prameniště Černého potoka jihozápadně od Křivsoudova
Mokřadní louka u Polánky Mokřad s obnovou tůní U Poláneckého potoka
Mokřadní louka u Vrbětína Mokřadní louka s výskytem prstnatce májového a všivce lesního západně od osady Vrbětín
Mokřady Dolní Lhota Mokřady v širší nivě Martinického potoka - malé rašeliniště, mokřadní louky, tůně
Mokřady pod Žechovákem mokřadní louka Mezi Velíší a Ostrovem
Mokřady u Slavětína Několik mokřadních louček oddělených lesními celky mezi Slavětínem a Lukavcem
Mrákotice Významný dub letní na zahradě v osadě Mrákotice
Na Hrbě niva toku pod rybníkem Na Hrbě s tůněmi pod obcí Pravonín, pod rybníkem Na Hrbě
Na Kačíně navrhovaná PP s výskytem zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů, zahrnuje mokřadní louky údolí drobného toku vlevo od silnice Vlašim - Čechtice
Na ostrově bývalé pastviny na příkrých stráních v údolí menšího potoka včetně nivních luk s vystupujícími skalkami – bohatá populace jalovce obecného, výskyt cenných organismů, zejména hmyzu a hub JZ od obce Nemíž, na pravém svahu údolí potoka ústícího do Blanice
Na pramenech Lokalita se skládá ze dvou samostatných částí – malého lesního rašeliniště a nedaleké vlhké louky. Rašeliniště je domovem jediné životaschopné populace masožravé rosnatky okrouhlolisté v regionu. Vlhká louka je jednou z mála dochovaných ukázek starých mokřadních luk, typických pro krajinu středních Čech. Ze vzácnějších rostlin se zde vyskytuje například mochna bahenní. Lokalita je obtížně přístupná. Leží v lese severozápadně od vsi, nedaleko silnice z Horní Lhoty do Načeradce. Je označena informačním panelem.
Nad Lipinou mokřadní louky s prstnatci májovými a vachtou západně u Dálkovic u Trhového Štěpánova
Pod Křížovem mokřadní louky U potoka Brodec i jinde
Podlesí Rašelinné louky s ohroženými fytocenózami a rybníky s výskytem ohrožených druhů obojživelníků, ptáků a hmyzu a se zachovalými pobřežními porosty makrofyt. SV od obce Býkovice, na protilehlé straně silnice od rybníka Jordán
Roudný Bývalý zlatodůl Vrch Roudný
Rybníček u Studeného ekosystém mokřadů s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména pak bohatá populace ďáblíku bahenního mělké údolí po levé straně silnice Studený - Onšov, před lesem (u hranice kraje)
Rybník Pařez soubor vodních a mokřadních ekosystémů zahrnujících početnou skupinu zvláště chráněných druhů 3 km SV od obce Kaliště, 1 km SZ od obce Proseč
Řísnické louky komplex mokřadních luk s výskytem zvlášě chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů jihozápadně od obce Řísnice na okraji lesa
Sad krajových odrůd Jetřichovice sad krajových odrůd ovocných dřevin vpravo od silnice Jetřichovice - Vrchotice
Smrčiny luční rašeliniště se zvláště chráněnými druhy rostlin jižně od obce Palčice
Staré Práchňany Fragmenty mokřadních luk se vzácnou květenou Západně od Práchňan, dvě oddělené plochy
Sušetice cenná mokřadní louka s výskytem pstrnatců severně od obce Sušetice, u usedlosti pana Doubravy
Údolí potoka u Dolské myslivny cenný komplex mezofilní a hydrofilní luční vegetace s výskytem cenných rostlinných druhů a celých společenstev, vzniklý dlouhodobým působením tradičního extenzívního hospodaření 2 km západně od obce Vyklantice, J od silnice Vyklantice - Lukavec
Upolínová louka u Losin Jedna z posledních lokalit upolínů na Podblanicku Louka v údolí Losinského potoka
Upolínová louka u Vranic Jedna z posledních luk s výskytem upolínu nejvyššího na Podblanicku Západně od Vranic u Kácova
V Olších olšina na podmáčené až zrašelinělé půdě s velmi silným prameništěm s bohatou populací bledule jarní a dalších význačných druhů rostlin, v části podmáčená louka s bohatou populací vachty trojlisté a cennou lepidopterofaunou vlevo od silničky Miličín - Chlístov
Zámecký park Vlašim park anglického typu s romantickými stavbami Park v údolí Blanice ve Vlašimi
Objekt Charakteristika
Dub letní u Kamberka Význačný dub letní v polích, památný strom
Javor klen v Třemošnici památný strom
Rotunda v Týnci nad Sázavou románská rotunda, přilehlá věž hradu s kolonií netopýra velkého
Starý hrad Romantická stavba v neogotickém slohu
Vlašimská brána Romantická stavba v neogotickém slohu sloužící jako vstupní brána do parku i do areálu zámku.


Přihlásit se