Pozemkové spolky

Velkojaroměřský pozemkový spolek

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel JARO Jaroměř
právní forma pobočný spolek
67441076
statutární zástupce David Číp
adresa sídla Národní 83, JAROMĚŘ, 55101
přijetí standartů Ne
datum akreditace 1999

Oficiální kontakty spolku:

adresa Národní 83 (areál nemocnice), Jaroměř, 551 01
telefon 603847189
email coracias@seznam.cz
web https://www.jarojaromer.cz/spolek/

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Bělá pod Bezdězem/Vrchbělá – bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko Velmi cenné (botanicky i entomologicky) travní porosty v části bývalého vojenského výcvikového prostoru severně od Vrchbělé (část Bělé pod Bezdězem). SV od Bělé pod Bezdězem
Běluň/Heřmanice - teplomilná Heřmanická stráň Jižně orientované svahy s xerotermními společenstvy. Entomologicky, herpetologicky a botanicky cenná lokalita, žije zde např. např. ještěrka obecná, strnad luční, více druhů vřetenušek, perleťovec prostřední atd. stráň cca 20 m západně od okraje obce Běluň (nad výrobnou Bono Heřmanice), 500 m severovýchodně od obce Heřmanice
Bezděkov nad Třebůvkou - teplomilné stráně jih Teplomilná stráň. Vymírající populace modráska černoskvrnného, která je pravděpodobně tvořena již jen posledními několika jedinci. jihovýchodně od Bezděkova nad Třebůvkou
Bezděkov nad Třebůvkou - teplomilné stráně sever Vymírající populace modráska černoskvrnného, která je pravděpodobně tvořena již jen posledními několika jedinci. Úvítáme pomoc entomologů s průzkumem lokality a širokého okolí, prosíme však aby nalezení jedinci nebyly usmrcováni - situace je zde natolik vážná že strategický význam zde má (narozdíl od celé řady jiných lokalit) opravdu každý jedinec. Zájemci o spolupráci nechť nás prosím kontaktují na coracias (zavináč) seznam.cz - děkujeme!. Lokalita je významná i pro další druhy vzácnějších motýlů.
Blatnička/Dolní Němčí/Hluk - mezofilní louka v evropsky významné lokalitě Jasenová Mezofilní louka. Velmi významná lokalita hadince červeného (Echium russicum) a řady dalších ohrožených druhů. pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje, na SZ svazích Jasenové (410 m n. m.), 1,5 km SV od Blatničky, cca 4,5 km J od Hluku.
Borek/Librantice - mokřady Mokřad včetně orné půdy vhodné pro plánované zbudování mokřin a periodických tůní.
Brod nad Labem - Ještěrčí ráj Jižní a západní svah s lesostepními a xerotermními společenstvy. Entomologicky cenná lokalita, v minulosti i významná botanická lokalita. Po vhodných managementových zásazích očekáváme návrat některých momentálně nezvěstných druhů. Nutný další výzkum.Prozatím zjištěn výskyt druhů jako hořeček brvitý, jetel alpský, křivatec rolní, růže galská, pcháč bezlodyžný, z ptáků například strnad luční, křepelka polní apod. lesostepní stráň severovýchodně od obce Brod nad Labem
Brod nad Labem - údolíčko Teplomilná společenstva charakteristických druhů rostlin (válečka prapořitá - Brachypodium pinnatum, bukvice lékařská - Betonica officinalis, prvosenka jarní - Primula veris) a živočichů (hlavně teplomilné druhy hmyzu). Z méně běžných druhů zde byla prozatím (výzkum nebyl ještě dokončen) zjištěna např. silná populace ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis), dále zde žije perleťovec prostřední (Argynnis adippe), bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Komplex teplomilných strání po obou stranách údolí, které se táhne severozápadně od Brodu nad Labem směrem k Vlčkovicím v Podkrkonoší.
Bříství/Starý Vestec - Břístevní (Křížová) hůra Teplomilné trávníky s celou řadou ohrožených rostlin jako např. silně ohrožený hořeček nahořklý (Gentianella amarella), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica) a záraza síťnatá (Orobanche reticulata), dále zde roste i záraza vyšší (Orobanche elatior), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), mateřídouška časná (Thymus praecox), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) a rozrazil ožankový (Veronica teucrium). Lokalita je významná i entomologicky.
Bukovina nad Labem/Zástava - popílkoviště elektrárny Opatovice Dnes již nevyužívaná část popílkoviště s periodickými vodními plochami jižně od Bukoviny nad Labem. Lokalita s nejpočetnější populací ropuchy krátkonohé (Bufo calamita) na území východních Čech, významná i pro další druhy obojživelníků a mnohé druhy bezobratlých živočichů.
Bukovina/Strašov/Přepychy - louky u Strašovského rybníka Mokřadní louky s výskytem vzácných druhů rostlin (např. skřípinka smáčklá, prstnatec pleťový, pryskyřník velký, více vzácnějších druhů ostřic)
Čejč/Terezín/Kobylí - stepní trávníky Kobylské skály Komplex suchomilných trávníků (kavylová step) a lesostepních společenstev s ohroženými a vzácnými druhy pannonských stepí - zejména různých druhů bezobratlých živočichů ale i rostlin. Z nich zde rostou druhy jako je řebříček panonský (Achillea pannonica), hlaváček jarní (Adonis vernalis), rmen pontický (Artemisia pontica), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), silenka ušnice (Silene otites), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kavyl Ivanův (Stipa pennata), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), ostřice Michelova (Carex michelii) atd. Lokalitu obývá i silnější populace ještěrky obecné (Lacerta agilis), hnízdí zde ťuhýk obecný (Lanius collurio) a nepravidelně se vyskytuje (či spíše dříve vyskytoval) i strnad zahradní (Emberiza hortulana).
Čeperka/Hrobický Dvůr - písčiny pod elektrovody Pískomilná společenstva významná pro mnohé druhy bezobratlých (např. okáč ovsový)
Česká Čermná - alej ovocných dřevin Alej ovocných dřevin vysazená JARO Jaroměř
Česká Rybná - bývalá pastvina Lokalitu hořce hořepníku, hadího mordu nízkého, prstnatce májového, srpice barvířské a dalších vzácných rostlin.
Česká Třebová, Rybník – vstavačová stráň Jižně orientovaná, výslunná stráň. Zbytková populace vstavače kukačky (Orchis morio). Výskyt okáče rosičkového. Česká Třebová - část Rybník v části u Skuhrovského potoka
Dlouhopolsko - slatinné louky u Dlouhopolského rybníka Dosti unikátní lokalita hostící celou řadu ohrožených druhů rostlin jako je např. kriticky ohrožená violka vyvýšená (Viola elatior) - v Čechách pouze další tři lokality, dále vstavač bahenní (Orchis palustris) a kukačka (Orchis morio), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a brvitý (Gentianopsis ciliata), potočník vzpřímený (Berula erecta), ostřice vyvýšená (Carex elata), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice Hostova (Carex hostiana), oman vrbolistý (Inula salicina), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prvosenka jarní (Primula veris), rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum), srpice barvířská (Serratula tinctoria), koromáč olešníkový (Silaum silaus), čertkus luční (Succisa pratensis), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), několik druhů bahenních pampelišek, ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), vilka nízká (Viola pumila), kozinec dánský (Astragalus danicus) a žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum).
Dobrošov - rašeliniště Pod hájenkou Rašeliniště s výskytem prstnatce májového, suchopýru úzkolistého, ostřice Hartmanovy, violky bahenní, kozlíku dvoudomého a rosnatky okrouhlolisté, v roce 2004 zjištěn hojný výskyt batolce duhového. Na mírném svahu v údolí potoka JV od obce Dobrošov, jižně od hájovny a severně od chat, cca 530 m n.n
Habřina/Hustířany - les Vražba Část listnatého lesa s výskytem zvonovce liliolistého
Hoděšovice - část louky v PR Mazurovy chalupy Lokalita s drihou největší východočeskou populací vstavače kukačky (Orchis morio).
Horky zarůstající xerotermní trávník na prudkém svahu, lokalita hořečku nahořklého (Gentianella amarella)
Hořečková stráň u Vřešťova Botanicky i entomologicky velice cenné teplomilné stráně na Vřešťovksu, výskyt hořečku nahořsklého, čistce německého, vemeníku dvoulistého, kruštíku širolistého, tužebníku obecného. Z denních motýlů lokalitu obývá mj. i soumračník slézový, ostruháček švestkový a okáč strdivkový.
Hradec Králové - luční pás u Brněnské výpadovky Lokalita s populací modráska očkovaného (Maculinea telejus).
Hradec Králové - PP Na Plachtě Botanicky (např. hadí mord nízký, hadí jazyk obecný, hvozdík pyšný, prstnatec májový, zeměžluč spanilá, všivec ladní), entomologicky (např. majka obecná, nelétaví písčití nosatci), herpetologicky (např. čolek velký, skokan ostronosý, zmije obecná) i jinak biologicky (např. listonoh letní) velmi významná lokalita.
Cholenice - teplomilná stráň teplomilná stráň s mizejícími druhy živočichů a rostlin. Nyní dost zarostlá. Jižně orientovaná stráň, východní okraj Cholenic
Jaroměř - zatopený písník Jakubské předměstí Zatopený písník který představuje ukázku osídlování lidskou rukou vytvořeného stanoviště v regionu původními druhy rostlin a živočichů.Vitální populace rmenu barvířského, stabilnější populace skokana skřehotavého, ropuchy obecné, slabší populace čolka obecného a skokana hnědého, prosperující populace ještěrky obecné, slepýše křehkého a užovky obojkové, 7 druhů vážek, teplomilná společenstva hmyzu. Na severním okraji Jaroměře, část Jakubské předměstí, cca 330 m jihozápadně od hráze Jaroměřského rybníka
Jeníkov, Červená Třemešná (Jahodná/Dachovy) - fořtova mokřadní louka Mokřadní lokalita s výskytem některých vzácnějších rostlin (prstnatec májový, upolín nejvyšší, kozlík dvoudomý)
Jívka - odkaliště bývalá odkaliště, ropucha krátkonohá, botanická lokalita, velmi hodnotná vážkařská lokalita JZ od obce Jívka (okres Trutnov)
Josefov - suchomilné trávníky na pevnostních hradbách suchomilné trávníky na pevnostních hradbách s výskytem majky obecné, ještěrkami atd. Pevnost Josefov
Josefov - teplomilné severní svahy a vojenské cvičiště Teplomilné stráně a část bývalého vojenského cvičiště a tankodromu. Lokalita je také částečně tvořena extenzivním zarůstajícím ovocným sadem s teplomilnou vegetací. Z ochranářsky význačných druhů zde roste modřenec chocholatý, pcháč bezlodyžný, pěchava slatinná, česnek hranatý, hořec brvitý a oman vrbolistý. Jedna ze dvou lokalita svižníka Cicindela gemrmanica ve východních Čechách, v roce 2004 nalezena i majka Meloe rugasus, historická lokalita okáče skalního.
Kanice - rybníky Zlatnice, Kordelník, Rokelník a Žabinka v Bříšťanském lese Rybníky s bohatými populacemi obojživelníků, zejména čolkem velkým (Triturus cristatus), čolkem obecným (Lissotriton vulgaris), rosničkou zelenou (Hyla arborea), skokanem štíhlým (Rana dalmatina), skokanem hnědým (Rana temporaria), skokanem zeleným (Pelophylax esculentus) i početnou populací užovky obojkové (Natrix natrix). Čtyři rybníky v listnatém lese severovýchodně od obce Kanice.
Keprtova stráň - Pěčín prameniště zčásti zalesněné a zarůstající, výskyt vstavače mužského jihozápadně od obce Pěčín
Klebš/Vidonice - rašeliniště Rašeliniště s výskytem suchopýru úzkolistého, violky bahenní, kozlíku dvoudomého, vachty třílisté a dalších botanicky cenných druhů rostlin.
Kosoř/Radotín – skalní stepi – národní přírodní památka Černé rokle Skalní výchozy a navazující skalní stepi a teplomilné stráně Českého krasu které se nalézají na jihovýchodním okraji Prahy, pod odbcí Kosoř, kolmo na Radotínské údolí. NPP Černá rokle - východně od obce Kosoř
Kvasiny/Hamernice/Hraštice - teplomilná stráň Hamernická školní rezervace Teplomilná stráň významná z entomologického hlediska (mj zde v relativně ještě nedávné době zde byly objeveny tři prvonálezy motýlů pro Čechy), ze vzácnějších druhů rostlin zde roste chrpa modrá.
Květná - teplomilná stráň Teplomilné druhy hmyzu a rostlin, na lokalitě by mimo jiné snad stále ještě mohla přežívat populace vřetenušky ligrusové.
Lázně Bohdaneč/Horka - mokřady Horecké písníky Mokřadní biotopy které mají význam pro mnohé druhy obojživelníků jako je např. skokan ostronosý (Rana arvalis), štíhlý (Rana dalmatina), skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a hnědý (Rana temporaria), kuňka obecná (Bombina bombina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Z rostlin zde roste žebratka bahenní (Hottonia palustris) a v semenné bance snad stále ještě přežívá rdest alpský (Potamogeton alpinus), který dosud roste v těsném sousedství lokality. Již několik desetiletí neaktivní písníky částečně zatopené vodou severně od silnice Lázně Bohdaneč/Pardubice, západně od elektrovodů velmi vysokého napětí.
Lázně Bohdaneč/Ždánický Dvůr - pískomilná společenstva pod elektrovody Pískomilná společenstva významná pro mnohé druhy bezobratlých (např. okáč ovsový)
Lipovka u Rychnova nad Kněžnou lokalita chráněného silně ohroženého druhu ostřice ptačí nožky (Carex ornithopoda) Jižní stráň a úvozová cesta na okraji Lipovky
Lukavec - mokřadní louka Soví doly Mokrá louka s výskytem několika ohrožených druhů jako vemeník zelenavý, bradáček vejčitý, kozlík dvoudomý, oman vrbolistý, úpolín evropský, ostřice latnatá, orlíček obecný, tužebník obecný, suchopýr úzkolistý, předpokládáme výskyt hadilky (hadí jazyk obecný). Z motýlů zjištěn např. modrásek bahenní či bělopásek dvouřadý.
Lukavec - teplomilná stráň Krušina Teplomilná stráň s výskytem vzácnějších rostlin jako např. černohlávek velkokvětý, okrotice bílá, smldník jelení, nebo srpice barvířská. Lokalita má význam i pro teplomilné druhy hmyzu a pro populaci ještěrky obecné.
Milovice - Pozorovatelna - bývalý vojenský prostor Část bývalého vojenského výcvikového prostoru s teplomilnými travnatými a křovinnými společentvy a celou řadou ohrožených druhů živočichů a rostlin jako např. hořec křížatý, hořeček nahořklý, vstavač kukačka, divizna brunátná, modrásek hořcový, modrásek bělopásný, hnědásek kostkovaný, soumračník čárkovaný, soumračník žlutoskvrnný. Milovice
Motýlí království Svitavské Karpaty komplex starých sadů, strání s okolí obce Radiměř s velmi významným výskytem řady motýlů okolí obce Radiměř
Nenkovice/Želetice – stepní trávníky Národní přírodní rezervace Na Adamcích Teplomilné panonské stepní trávníky na severozápadní okraji obce Nenkovice. Lokalita je mimořádně významná jak po stránce botanické, tak i zoologické. Z nejvzácnějších rostlin zde můžeme najít kriticky ohrožené druhy jako lýkovec vonný (Daphne cneorum), hadinec nachový (Echium russicum), bezobalka sivá (Trinia glauca) a třezalka ozdobná (Hypericum elegans). Z dalších významných druhů je to koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), vemeníček zelený (Coeloglossum viride), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), třemdava bílá (Dictamnus albus), len tenkolistý (Linum tenuifolium), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hlaváček jarní (Adonis vernalis), bílojetel pětilistý (Dorycnium pentaphyllum), kavyl Ivanův (Stipa joannis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec dánský (Astragalus danicus), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kosatec nízký (Iris pumila), sinokvět měkký (Jurinea mollis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), prvosenka vyšší (Primula elatior), hvězdnice velkoúborná (Aster scepusiensis), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), oman mečolistý (Inula ensifolia), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), rozrazil rakouský (Veronica austriaca), violka obojetná (Viola ambigua), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), vítod větší (Polygala major), černýš rolní (Melampyrum arvense), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), pipla osmahlá (Nonea pulla), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), ostřice nízká (Carex humilis), smldník jelení (Peucedanum cervaria), úročník bolhoj (Anthylis vulneraria), kostřava walliská (Festuca valesiaca) Ze zoologického hlediska je nejvýznamnější výskyt v celé ČR vymírajícího modráska ligrusového (Polyommatus damon), dále zde žije i modrásek vičencový (Polyommatus thersites), modrásek kozincový (Glaucopsiche alexis), ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae), soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus), vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae) či vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), otakárek fenyklový (Papilio machaon), lišaj pryšcový, kudlanka nábožná (Mantis religiosa), cikáda chlumní (Cicadetta montana), zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta), majka obecná (Meloe proscarabeus), majka fialová (Meloe violaceus), chroust mlynařík (Polyphylla fullo), stepník rudý (Eresus kollari), zápřednice ostuhová (Cheiracanthium effosum), zápředka měděná (Agroeca cuprea), zápředka stepní (Phrurolithus pullatus) a celá řada dalších. Z obratlovců zde nalezneme silnou populaci ještěrky obecné (Lacerta agilis), hnízdí zde mj. i žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), strnad luční (Emberiza calandra), vlha pestrá (Metopa apiaster), krutihlav obecný (Jynx torquilla) a strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus).
Nová Ves - rašelinné louky u rybníka Malý Karlov V litoralu rybníku, na přilehlých mokřadech a rašelinných loukách se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů rostlin, některé dosud v nebývale početných populacích (ďáblík bahenní, suchopýr úzkolistý, bublinatka jižní, zábělník bahenní, aj.). Rašelinné louky u rybníka Malý Karlov, jižně od Nové Vsi, severozápadně od obce Smetana.
Orlické Podhůří - teplomilná stráň Zátvor Sice již velmi degradovaná, přesto však stále ještě z hlediska biodiverzity významná lokalita pro některé méně běžné druhy živočichů a rostlin. Ať už je to třeba černýš rolní (Melampyrum arvense), nebo slabší populace ještěrky obecné (Lacerta agilis) a cikády chlumní (Cicadetta montana). Hnízdí zde i ťuhýk obecný (Lanius collurio). Po vhodných managementových opatřeních by měl význam lokality narůstat. Teplomilná stráň za jižně od jižního výběžku obce Orlické Podhůří na úpatí kopce Zátvor.
Pěčíkov - teplomilná stráň Hraničky Teplomilná, jižně orientovaná stráň s výskytem vymírajících motýlů jako je modrásek černoskvrnný nebo hnědásek květelový. Silnější populace saranče vrzavé. Dále zde žije i okáč voňavkový, kudlanka nábožná, užovka hladká, ještěrka obecná nebo ťuhýk obecný. Lze předpokládat výskyt plšíka lískového. Dále byl proveden zběžný monitoring pavouků: Mimo běžné druhy se na lokalitě vyskytují i xerotermní druhy jako teplomil čtyřskvrnný (Titanoeca quadriguttata), příčnatka stepní (Hahnia nava). Nálezy juvenilů Amaurobius sp. (některý z lepších druhů), Drassodes sp., Haplodrassus sp., Thanatus sp. a Xysticus sp. svědčí o tom, že se jedná o pěknou lokalitu se suchomilnými druhy pavouků. Ze zajímavějších druhů rostlin xerotermních trávníků zde byly prozatím nalezeny pelyněk pravý, radyk prutnatý, kručinka barvířská, chrpa latnatá, mochna písečná a rozchodník velký.
Peklo u Nového Města nad Metují - mozaika teplomilných i mokřadních společenstev Mozaika teplomilných, mezofilních a mokřadních lučních společenstev. Velmi významná lokalita z hlediska orchidejí (vstavač osmahlý, mužský, prstnatec májový), ale i dalších rostlin (např. hadilka obecná, ostřice Hartmanova) či hmyzu (např. modrásek bahenní, páskovec dvouzubý) či ptactva (potravní lokalita včelojeda lesního a výra velkého)
Piletice/Rusek - Piletický potok lokalita v péči JARO Jaroměř od roku 2009 do současnosti, podán návrh na zajištění územní ochrany, následně lokalita vyhlášena jako evropsky významná lokalita soustavy chráněných území Natura 2000
Polšť/Maňovice - mokřadní louka Podmáčená louka se bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin slatinných stanovišť (prstnatec májový, suchopýr úzkolistý, suchopýr širolistý, ostřice Davallova, tolije bahenní, vrbovka malokvětá, kozlík dvoudomý, upolín nejvyšší.) Z motýlů zjištěn v roce 2004 např. perleťovec kopřivový. Polšť, poblíž stavení pod silnicí na Maňovice
Pouzdřany - Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step - Kolby Jedna z nejvýznamnějších přírodovědně hodnotných lokalit České republiky. Botanicky nejvíce cenné jsou panonské stepní porosty ať už s dominujícím kavylem sličným (Stipa pulcherrima), nebo drnové stepi s dominující kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) a smělkem štíhlým (Koeleria macrantha). K zdejším největším rostlinným vzácnostem patří zejména panonský endemit pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii), dále kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), sesel pestrý (Seseli pallasii), hojník chlumní chocholatý (Hesiodia montana comosa), bezobalka sivá (Trinia glauca), katrán tatarský (Crambe tataria), kosatec pestrý (Iris variegata), kosatec trávovitý (Iris graminea) a kosatec nízký (Iris pumila), zvonek boloňský (Campanula bononiensis) a zvonek sibiřský (Campanula sibirica). Z dalších ohrožených rostlin zde roste např. mandloň nízká (Prunus tenella), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), violka obojetná (Viola ambigua), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), k. vičencovitý (Astragalus onobrychis), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), kavyl Ivanův (Stipa joannis), kručinkovec poléhavý (Corothamnus procumbens), hlaváček jarní (Adonis vernalis) a dalšíDalší nesmírný význam má lokalita pro celou škálu bezobratklých živočichů. K nejvýznamnějším patří celoevropsky ohrožený střevlík uherský (Carabus hungaricus), majka uralská (M. uralensis), která zde má jedinou lokalitu v ČR, dále majky Meloe decorus,Meloe rugosus, majka obecná (Meloe proscarabeus) a majka fialová (M.violaceus), Z rovnokřlých stojí za zmínku saranče stepní (Euchorthippus pulvinatus) i dnes běžná kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a snad zde stále ještě přežívá i kobylka sága (Saga pedo). Z denních motýlů zde žije okáč kostřavový (Arethusana arethusa), okáč ovsový (Mynoys dryas), okáč medyňkový (Hipparchia fagi), okáč voňavkový (Brinthesia circae), soumračník mochnový (Pyrgus serratulae), modrásek vičencový (Polyommatus thersites), ostruháček česvinový (Satyrium ilicis), vřetenuška čtverotečná (Zygaena punctum), vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), vřetenuška ligrusová (Z. carniolica),zelenáček průsvitný (Jordanita subsolana), nesytka šalvějová (Chamaesphecia colpiformis), nesytka letní (Chamaesphecia ceassicornis). Celá řada dalších citlivých druhů zde již bohužel vymizela. Z plazů je zde hojná ještěrka zelená (Lacerta viridis) i užovka hladká (Coronella austriaca).
Přerov nad Labem - teplomilná stráň Přerovská hůra Lokalita je součástí tzv. Polabských hůr. Suché trávníky. Výskyt vzácných druhů bezobratlých i významná botanická lokalita. Přerovská hůra, východně až severovýchodně od Přerova nad Labem.
Přívrat - mokřadní louka Za horama Mokřadní zrašelinělá louka západní okraj obce Přívrat za posledním zdejším stavením, nedaleko lyžařského vleku
Ráby - teplomilné stráně pod Kunětickou Horou Entomologicky velmi významná lokalita.
Ralsko (Kuřivody) – mozaika krátkostébelných trávníků a vřesovišť na bývalé tankové střelnici Zejména z entomologického hlediska velmi významná lokalita která byla bohužel částečně zničena výstavbou fotovoltaické elektrárny. Na místech která stavbou nebyla zasažena se však stále ještě nalézají životaschopné populace hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia), modráska lesního (Cyaniris semiargus), hnědoskvrnného (Polyomnatus daphnis) a ušlechtilého (Polyomnatus amandus), ohniváčka modrolesklého (Lycaena alciphron) a modrolemého (Lycaena hippothoe), soumračníka čárkovaného (Hesperia comma) a skořicového (Spialia sertorius), vřetenušky ligrusové (Zygaena carniolica) a čičorkové (Zygaena ephialtes), přástevníka angreštového (Rhyparia purpurata) a jestřábníkového (Spiris striata) či třeba štětconoše jetelového (Dicallomera fascelina). západně od Ralska - Kuřívod
Rašovice/Týniště nad Orlicí - aktivní pískovna Jedna z posledních východočeských populací ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita), dále zde rozmnožuje i ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) a skokan hnědý (Rana temporaria). Hnízdí zde skřivan lesní (Lullula arborea), břehule říční (Riparia riparia), kulík říční (Charadrius dubius), za potravou zaletuje i datel černý (Dryocopus martius) a sluka lesní (Scolopax rusticola). Z rostlin zde mj. roste (dle podkladů získaných od pana Zdeňka Kaplana) paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), bělolist rolní (Filago arvensis), bělolist nejmenší (Filago minima), mateřídouška vejčitá (Thymus serpyllum), pampeliška svěstková (Taraxacum prunicolor), rdest Berchtoldův (Potamogeton berchtoldii), lakuštník štítnatý (Batrachium peltatum), poměnka trstnatá (Myosotis caespitosa), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), ostřice latnatá (Carex paniculata) a hruštička menší (Pyrola minor). Aktivní pískovna s mělkými jezírky v lesním komplexu západně od Rašovic, východně od Týniště a severně od Dlouhé Louky.
Rzy - údolí Olešenky, mokřadní louka U Andršů Zanedbaná louka, nyní vzrostlá olšina s výskytem silně ohrožené ostřice odchylné, dále pak upolínu vyššího,prstnatce májového, violky bahenní, kýchavice Lobelovy, stařince potočního, řebříčku bertrámu, kozlíku dvoudomého.
Rzy - údolí Olešenky, mokřadní louka Bledule Podmáčená louka na které roste ostřice Davallova, ostřice žlutá, úpolín vyšší, prstnatec májový, vachta třílistá, slabší populace bledule jarní... na levé straně říčky Olešenka, v obci Rzy, naproti bývalé hospodě u Andršů
Rzy - údolí Olešenky, mokřadní louka Malá Vachta Výskyt vachty třílisté, bledule jarní, prstnatce májového, ostřice Davallovy, ostřice žluté, kosatce sibiřského, rozrazilu dlouholistého, prvosenky vyšší, čertkusu lučního, kozlíku dvoudomého a řebříčku bertránu. na pravé straně říčky Olešenka, v obci Rzy, v místě pravostranného přítoku pramenícího východně od Nového Hrádku, lokalita se nachází nad silnicí protínající obec
Rzy - údolí Olešenky, mokřadní louka Pod Končinami Botanicky významná (např. ostřice blešní, ostřice Davallova, prstnatec májový, upolín nejvyšší, vemeník dvoulistý, kozlík dvoudomý, suchopýr širolistý i úzkolistý mokřadní louka s populací ještěrky živorodé i modráska bahenního.
Rzy - údolí Olešenky, mokřadní louka Pod Polomkou Mokřadní louka významná výskytem řady ohrožených druhů rostlin jako je ostřice Davallova, vychta třílistá, rosnatka okrouhlolistá, tolije bahenní, prstnatec májový, kokrhel menší, kozlík dvoudomý, violka bahenní a další. Z motýlů se zde vyskytuje mj. modrásek bahenní, ohniváček modrolemý, perleťovec kopřivový.
Rzy - údolí Olešenky, mokřadní louka Velká Vachta Velmi cenná lokalita s mokřadními společenstvy vysokých ostřic, roste zde bledule jarní, prstnatec májový, ostřice Davallova, ostřice dvoumužná, ostřice žlutá,řebříček bertrám, vrba rozmanýrolistá, vachta třílistá, zábělník bahenní, suchopýr úzkolistý, upolín vyšší, kýchavice Lobelova, kozlík dvoudomý, svízel severní na pravé straně říčky Olešenka, v obci Rzy, v místě pravostranného přítoku pramenícího východně od Nového Hrádku, lokalita se nachází pod silnicí protínající obec
Rzy/Dlouhé - údolí Olešenky, mokřadní louka Máje Lokalita s mokřadními společenstvy, roste zde bledule jarní, prstnatec májový, ostřice Davallova, upolín nejvyšší, prvosenka vyšší, udatna lesní
Rzy/Dlouhé - údolí Olešenky, mokřadní louka Nad vilami Velmi cenná lokalita s mokřadními společenstvy nízkých ostřic, výskyt bledule jarní, prstnatce májového, ostřice Davallovy, suchopýru úzkolistého, prvosenky vyšší, vachty třílisté, upolínu vyššího, tolije bahenní, kýchavice Lobelovy, bařičky bahenní, kozlíku dvoudomého a okrajově i zvonečníku klasnatého a udatny lesní. Z motýlů zde žije např. perleťovec kopřivový a modrásek bahenní.
Semanín/Nový Rybník Botanicky i zoologicky velmi významná lokalita,která se nalézá na bývalé letecké střelnici.
Slavoňov/Vanovka/Zákraví - Klopotovské údolí, mokřadní louka Mečíky Mokřadní louka významná bohatou populací mečíku střechovitého a dalších ohrožených druhů rostlin jako je např. upolín nejvyšší, nebo oměj pestrý. Mokřadní louka v údolí Klopotovkého potoka, JZ od obce Slavoňov
Spyta - Rousín, teplomilné stráně Spytské keře Teplomilná společenstva s ochranářsky velmi významnými druhy jako je třešeň křovištní, pěchava slatinná, růže galská, vítod nahořklý, černohlávek velkokvětý, okrotice bílá apod. Teplomilná stráň nad silnicí Česká Skalice - Nahořany.
Stolín - teplomilná stráň Teplomilné stráně s výskytem mizejících druhů hmyzu, zejména denních motýlů.Silné prameniště s výskytem mloka skvrnitého. Zahrada a pastviny pro ovce které náleží k č.p. 44 ve Stolíně, JZ okraj obce, Z od zelené turistické značky
Studnice/Řešetova Lhota - mokřadní louka a jezírko Mokřadní louka významná pro mnohé ohrožené rostliny (např. pěchava slatinná, prstnatec májový, upolín nejvyšší, kozlík dvoudomý) i živočichy (mj. kuňka obecná).
Tůmovka (Horní Žďár)/Nová Ves/Albrechtice nad Orlicí - písčiny podél trati Písčiny s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) a dalšími vzácnějšími druhy rostlin (např. pavinec horský - Jasione montana). 950 951 952 paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), rozchodník velký (Hylotelephium telephium)) a vzácnějšími druhy bezobratlých živočichů. Dále zde žije i populace ještěrky obecné (Lacerta agilis). Písčiny podél železniční trati severně od železničního přejezdu silnice Žďár nad Orlicí/Albrechtice nad Orlicí, západně od trati.
Újezd pod Troskami - Čímyšl - stráň teplomilná stráň Stráň severně od silnice mezi obcemi Újezd pod Troskami a Čímyšl
Újezd pod Troskami - třešňovka Stará třešňovka a teplomilná stráň s výskytem mnohých vzácnějších druhů rostlin, mimo jiné i s hořečkem nahořklým.
V Lukách/Bezník - Přírodní památka Homolka Teplomilná stráň mimořádného botanického významu (mj. jediná lokalita vstavče bledého ve východních Čechách) vhodná i pro některé méně běžné druhy bezobratlých.
Velichovky - teplomilná stráň Teplomilná stráň, výskyt hořinky východní, dejvorovce velkoplodého pravého, hlaváčku letního, modřence chocholatého, drchničky modré, voskovky menší, černýše rolního, turanu pozdního a teplomilného hmyzu (mj. soumračník čárkovaný). Prosperující populace ještěrky obecné.
Velký Vřešťov - tvrdý luh Fragment velmi podmáčeného lužního lesa tvořeného na české poměry nezvykle rozvolněným porostem starých a přestárlých dubů a jasanů které mají význam pro vzácnější druhy bezobratlých živočichů a některých ptáků či netopýrů. Rozvolněný podmáčený les za jižním okrajem Velkého Vřešťova, východně od silničky z Velkého Vřešťova směrem k Velkovřešťovskému rybníku, severovýchodně od obce Jařičky.
Vestec/Zaloňov - teplomilná stráň Teplomilná stráň s výskytem mizejících rostlin plomilná stráň nad silničkou z Vestce u Jaroměře směrem na Novou Ameriku.
Vranová - teplomilná stráň Teplomilná, jižně orientovaná stráň s prabvděpodobným výskytem vymírajících motýlů jako je modrásek černoskvrnný nebo hnědásek květelový. Silnější populace saranče vrzavé. Dále zde žije i ještěrka obecná a jistě i celá řada dalších druhů - nutný další výzkum. Ze zajímavějších druhů rostlin zde roste např. rmen barvířský.
Vyhnanov, mokřadní louka Mokřadní louka s výskytem upolinu nejvyššiho, prstnatce májového, omanu vrbolistého a dalších druhů rostlin.
Vysoká nad Labem, teplomilná stráň na kopci Lhota Teplomilná stráň významná z botanického a zejména pak i entomologického hlediska Stráň na vrcholu kopce Lhota ve Vysoké nad Labem, S od obce
Vysokov - teplomilná stráň Kupkův kopec Teplomilná stráň na slínu. Teplomilná společenstva rostlin a živočichů včetně několika vzácnějších druhů rostlin jako je pcháč bezlodyžný, chrpa čekánek, ostrožka stračka. Ze živočichů zde najdeme bohatší populaci ještěrky obecné, slepýše křehkého, otakárka fenyklového, okáče bojínkového, perleťovce nejmenšího, vřetenušky meteřídouškové i štírovníkové. Dále zde bylo zjištěno přes 130 druhů nočních motýlů. na západním okraji obce Vysokov, nad železniční tratí.
Záboří, teplomilná mez a zahrada Teplomilná mez a část zahrady, která má význam pro ohrožené druhy plazů a mizející druhy hmyzu, zejména motýlů.Žije zde např. ještěrka živorodá, slepýš křehky, zmije obecná, svižník polní, modrásek ušlechtilý, modrásek bahenní, více druhů vřetenušek, z ptáků zde hnízdí krutihlav obecný.
Zboží/Žireč/Dvůr Králové - Hrubá luka Mokřadní louka s výskytem ohrožených druhů rostlin a hmyzu, jako např. prstnatec májový, upolín nejvyšší, více druhů vzácných ostřic, modrásek bahenní a očkovaný. Mokřadní louka pod rybníkem 400 m východně od polní cesty Zboží – Hrubá Luka, 450 m jižně od obce Zboží.
Zbytka Jedna z botanicky nejhodnotnějších lokalit východních Čech. Nalezeno zde bylo na 700 druhů rostlin, k těm nejvzácnějším se řadí violka vyvýšená, huseník hajní či zvonečník hlavatý. Žije zde řada vzácných druhů brouků (asi nejvzácnější lesák rumělkový), motýlů a dalšího hmyzu, obojživelníků, plazů i ptáků. K nejcennějším biotopům Zbytek patří drobné zbytky slatinišť, vázaných na zdejší vývěry mineralizovaných vod, dále zde lze nalézt různé typy květnatých luk i lesíků (přírodě blízké porosty, bývalé selské lesy). Zbytka se nacházejí v jižní části katastru obce Bohuslavice nad Metují.
Žehuň/Polní Chrčice - teplomilný sad Kozí Hůra ce-méně prosperující populace hořečku nahořklého (Gentianella amarella), z dalších ohrožených druhů rostlin zde roste ještě hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum), mařinka psí (Asperula cynanchica), ostřice Micheliova (Carex michelii), kozinec dánský (Astragalus danicus), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman vrbolistý (Inula salicina), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata), vstavač nachový (Orchis purpurea), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon) a ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus). Lokalita je významná i z entomologického hlediska, prosperuje zde i populace ještěrky obecné (Lacerta agilis) a hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio).


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se